اقتصاد طرح – تعيين خوراک و محصول


چکيده:
اگر يک طرح از لحاظ اقتصادي توجيه داشته باشد و تعيين ساختار تجاري آن به شکل مناسبي انجام شده باشد مشکلات اجرايي آتي کمتر خواهد بود. در تعيين اقتصاد طرح بجز مشخص کردن محصول و برآورد قيمت فروش، از اصلي‌ترين مسايل تعيين خوراک و چگونگي تأمين آن است. با مشخص شدن خوراک ورودي و قيمت آن مي‌توان مطالعات امکان سنجي را تکميل نمود و ميزان بازگشت سرمايه طرح را محاسبه نمود. با توجه به اينکه خوراک مجتمع‌هاي پتروشيمي از منابع ملي طبيعي است، مبحث قيمت گذاري و تأمين آن به نحوه تعامل و همکاري با ذي‌نفع دولت بستگي دارد که مي‌بايست با دقت بررسي شود. اين موضوع به طور ويژه در بحث خصوصي سازي مجتمع‌هاي پتروشيمي حائز اهميت است.
درس‌هاي آموخته شده:
محصولات پتروشيمي آريا ساسول شامل پلي اتيلن سبک، متوسط و سنگين است. فرآيند کلي اين است که ابتدا اتان به اتيلن (در واحد خردايش اتان) تبديل شده و سپس به محصولات فوق‌الذکرمي‌رسيم.در ابتداي طرح،همين گاز اتان به عنوان خوراک ورودي در نظر گرفته شده بود. مساله مهم نحوه به‌دست آوردن آن بود. با بررسي اوليه به اين نتيجه رسيديم که گرفتن محصول از نفت و گاز پارس بسيار مشکل است. گرچه مصوبات و تصميمات دولتي مانعي بر سر فروش اتان به آريا- ساسول نبود، با اين حال امکان تأمين اتان از نفت و گاز پارس تقريباً منتفي شد. به اين دليل، تصميم گرفته شد که با تغيير محدوده طرح، خوراک از گاز اتان به گاز طبيعي (متان) تغيير کرده و ماژول‌هاي تأمين اتان به طرح افزوده گردد. با اين تصميم تأمين ايمن خوراک براي طرح تضمين گرديد.
قدم بعدي تعيين محصول طرح بود. از مديريت برنامه‌ريزي حکم شده بود که محصول پايين دستي پلي اتيلن باشد. بالطبع محدوديت در محصولات طرح تأثير مستقيمي بر نرخ بازگشت سرمايه طرح دارد؛ بدين منظور سعي بر اين شد که محصولات پايين دستي حکم شده تغيير کرده و در نتيجه پلي استايرن نيز به محصولات طرح افزوده گرديد.
پيشنهادها:
ايجاد تغيير در خوراک ورودي و محصولات پايين دستي طرح مي‌تواند ميزان نرخ بازگشت سرمايه طرح را به سمت مطلوب‌تري تغيير داده و يا ريسک‌هاي احتمالي طرح را کاهش دهد. لذا توصيه مي‌گردد در مطالعات امکان‌سنجي طرح جايگزين‌هاي مختلفي از خوراک‌هاي ورودي و محصولات پايين دستي نيز مورد بررسي قرار گيرد تا ايمني و بازگشت سرمايه به نحو مطلوبي ايجاد شود.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان