انتقال دانش و تکنولوژي


چکيده:
برنامه‌ريزي براي انجام يک مشارکت به دلايل زيادي وابسته است. از اهداف يک مشارکت مي‌توان به سرمايه‌گذاري براي کسب سود بيشتر، توسعه بازار، جلوگيري از رقابت، کاهش ريسک و وارد کردن تکنولوژي و دانش اشاره داشت. موضوع به‌دست آوردن تکنولوژي و دانش لازم در اجراي طرح‌هاي پتروشيمي براي کشور ايران نيز حائز اهميت است. گرچه در سال‌هاي اخير فعاليت زيادي در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي در ايران انجام گرفته و تجربه قابل تأملي نيز در اين کشور جمع گرديده است، اما هنوز محل آموزش و فراگيري دانش و تکنولوژي ساخت و بهره‌برداري از طرح‌هاي پتروشيمي بسيار پررنگ است.
در اين مقاله دروس آموخته از مشارکت آريا ساسول در خصوص انتقال دانش و تکنولوژي جمع‌آوري گشته است.
درس‌هاي آموخته شده:
در انجام مشارکت بين‌المللي امکان توليد محصول جديد با توجه به پوشش تکنولوژي جديد در دو کشور ميسر مي‌گردد. بدين معني که هر دو کشور مي‌توانند ضعف‌هاي تکنولوژي يکديگر را پوشش داده و امکان توليد محصولي جديد که نيازمند تکنولوژي هر دو کشور است فراهم مي‌گردد.
تجربه مديريت سازمان نشان مي‌دهد که نمودار فراگيري در مشارکت‌هاي بين‌المللي نسبت ديگر پروژه‌ها برتري دارد. بدين معني که امکان انتقال دانش و تجربه در اين شرايط مهياتر است.
بدين دليل که محصولات اين طرح مشارکتي به کشورهاي متعددي (بازار هدف هر دو طرف مشارکت) ارسال مي‌گردد، بايد از نظر کيفيت محدوديت‌ها و استانداردهاي بالاتري را رعايت نمايد. بدين دليل لزوم وجود تکنولوژي لازم جهت رسيدن به اين کيفيت مطلوب برجسته مي‌گردد.
انتقال دانش نه به عنوان يک نياز از سمت يکي از طرفين مشارکت بلکه به عنوان يک الزام در پايداري مشارکت به شکل به اشتراک‌گذاري دانش و تجربيات مطرح مي‌گردد. اين به اشتراک‌گذاري به صورت ايجاد کتابخانه‌، بانک‌هاي اطلاعاتي، نرم‌افزارها، جلسات آموزشي، سمينارها و غيره براي تمام پرسنل مشارکت به اجرا گذاشته شده و هر طرف نيازهاي اطلاعاتي و دانشي خود را تا حد ممکن بر طرف مي‌سازد.
کارگروهي يک تجربه و رويکرد کاري بسيار مفيد است که البته يکي از نقاط ضعف نيروي انساني سازمان‌هاي بومي نيز به حساب مي‌آيد. ذات طرح‌هاي مشارکتي وجود کار تيمي را به عنوان يک الزام مي‌طلبد و بدين صورت اين فرهنگ کاري با انجام مشارکت‌هاي بين‌المللي در پرسنل بومي نهادينه مي‌گردد.
استانداردهاي بين‌المللي از ديگر مواردي است که به صورت خودکار در مشارکت‌هاي بين‌المللي به عنوان يک الزام در نظر گرفته شده و در پروژه اعمال مي‌گردد.
از ديگر مزاياي مشارکت در حوزه انتقال دانش و تکنولوژي الزامات کيفي و نظارتي در اجرا و بهره‌برداري از طرح است که در زمان مشارکت به شکلي کامل‌تر و دقيق‌تر نسبت به پروژه‌هاي ديگر اعمال مي‌گردد.
پيشنهادها:
صرف در معرض دانش و تکنولوژي مورد نياز قرار گرفتن جهت اکتساب آن کافي نيست. هر سمت مشارکت که علاقمند به اکتساب دانش و يا تکنولوژي طرف ديگر مشارکت است، بايد در زمان به اشتراک گذاري دانش، تجربيات و تکنولوژي نسبت به تدوين مجدد، ثبت و نگهداري و مستند سازي آن اقدام نمايد. بدين صورت اين دانش نه در ذهن و اموال نيروي انساني، بلکه در مقالات، کتاب‌ها و اسناد طرح ثبت شده و براي همگان قابل استفاده خواهد بود.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان