برنامه‌ريزي فاز پيش‌ راه‌اندازي و راه‌اندازي قبل از فاز ساخت (Construction)


چکيده:
مرحله پيش راه‌اندازي و راه‌اندازي يک طرح دوره‌اي است که مشکلات فيزيکي طرح اجرا شده قبل از راه‌اندازي به صورت مرحله به مرحله شناسايي و رفع مي‌گردد. همچنين در اين دوره پس از رفع نواقص فيزيکي در فاز ساخت واحدهاي قابل تفکيک طرح با هم يکپارچه شده و زنجيره تأمين توليد محصول کامل مي‌شود. پس از تکميل فاز راه‌اندازي، توليد محصول و فرآيندهاي پشتيباني آن به صورت قابل قبولي ادامه مي‌يابد. فاز پيش راه‌اندازي تأثير زيادي از مرحله ساخت و نصب (Construction) پذيرفته است و فاز راه‌اندازي از وجود سيستم‌ها و فرآيندهاي پشتيباني و زنجيره تأمين تأثير مي‌پذيرد.
ذي‌نفعان:
کارفرما
مرحله از چرخه عمر:
بهره‌برداري
درس‌هاي آموخته شده:
انجام کنترل کيفي دقيق در فاز Construction زمان مرحله پيش‌ راه‌اندازي را کاهش مي‌دهد. چرا که با کنترل دقيق و تحويل فازهاي مختلف اجرايي با تست‌هاي کيفي مناسب امکان بروز خطر در زمان پيش راه‌اندازي کاهش پيدا مي‌کند.
قابل رديابي بودن قطعات کار شده در فاز اجرا و وجود يک تاريخچه دقيق از عمليات اجرايي باعث خواهد شد که شناسايي خطا، زمان تعويض قطعات و شناسايي گلوگاه‌ها در فاز پيش‌راه‌اندازي با سرعت بيشتري انجام پذيرد.
انجام نظارت‌هاي دقيق اجرايي و مطابقت دادن رواديدهاي اجرايي با استانداردهاي اجرايي موجود امکان بروز ريسک در فاز پيش‌ راه ‌اندازي را کاهش خواهد داد. به عبارت ديگر وجود سيستم مديريت کيفيت پروژه به کاهش زمان پيش راه اندازي مي‌انجامد.
تدوين کامل چرخه تأمين، سيستم‌هاي اجرايي و فرآيندهاي تأمين به همراه تکميل نيرو انساني متخصص و آموزش ايشان در کاهش زمان راه‌اندازي موثر خواهد بود. البته شرط لازم آن مهيا بودن اين روش‌ها و سيستم‌ها و انجام آموزش قبل از شروع فاز راه‌اندازي است. فاز راه اندازي دوران گذار يا تغيير شکل از سازمان پروژه-محور به سازمان عمليات-محور است.
پيشنهادها:
پيش‌بيني فاز پيش‌راه‌اندازي و راه‌اندازي در برنامه زمان‌بندي و ساختار شکست کل طرح مي‌تواند از بروز بسياري از مشکلات در زمان راه‌اندازي جلوگيري نمايد. در بسياري موارد وزن زماني و ريالي اين فاز در کل طرح به طور غير منطقي‌اي کم ديده مي‌شود که اين امر باعث ايجاد انتظار اشتباه در زمان‌بندي اين فاز خواهد گرديد. در مقابل، وزن‌دهي مناسب در برنامه زمان‌بندي و برنامه‌ريزي مناسب براي انجام اين فاز در زمان عمليات اجرايي طرح در راستاي کاهش زمان و هزينه فاز راه‌اندازي بسيار مثمر ثمر خواهد بود.

به اين آموخته امتياز دهيد

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان