توجه به دستورالعمل هاي سازندگان هنگام نصب تجهيزات


اغلب مشاهده شده است که دفاتر فني پيمانکار نصب و مشاور مديريت کمترين استفاده از دستورالعمل هاي سازندگان براي نصب تجهيزات و متعلقات آن را بکار مي گيرند و اين موضوع باعث صدمه و نقص در نصب تجهيزات مي شود. همچنين نصب تجهيزات که بعضاً با نقشه ها همخواني نداشته (مانند عدم رعايت شيب لوله ها در فعاليت Piping)، موجب دوباره کاريهاي فراوان گرديده است . اين امر ناشي از عدم نظارت صحيح در زمان ساختمان و نصب مي باشد.

۲٫۵ (۵۰%) ۲ راي
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان