راهبرد جذب منابع انساني


چکيده:
تأمين نيروي انساني براي واحدها در فازهاي مختلف ساخت و توليد طرح علاوه بر اينکه نيازهاي وقت طرح را بر طرف مي‌سازد مي‌تواند تأثير مستقيمي در فازهاي آتي و آينده طرح داشته باشد. همچنين راهبردهاي جذب نيروي انساني ممکن است بر اساس راهبردهاي کلي طرح دست‌خوش تغييرات و يا سياست‌هاي خاصي گردد. اين راهبرد بر تمام برنامه‌ريزي‌هاي توسعه منابع انساني تأثير مستقيم خواهد گذاشت. به عنوان مثال نيروي انساني جوان انگيزه بالاتر و دانش به‌روزتري نسبت به نيروي انساني ميانسال دارد و البته داراي تجربه کمتري نيز مي‌‌باشد. اين راهبرد سازمان است که چگونه توازني بين تجربه و انگيزه برقرار سازد که وجود هر يک مفيد و نبود هر يک ريسک‌هايي را بر طرح تحميل خواهد نمود.
درس‌هاي آموخته شده:
آريا ساسول راهبرد مشخصي را در تأمين نيروي انساني طرح دنبال نموده است. به موجب اين راهبرد سعي بر اين شده است که تا جايي که امکان دارد نيروهاي جوان و البته بسيار با استعداد و داراي پتانسيل پيشرفت زياد وارد طرح شوند.
استخدام نيروهاي جوان امکان انتقال دانش را بسيار هموار نموده است. چرا که نيروي جوان تشنه فراگيري است و شايد اگر جز اين عمل مي‌شد بسياري از تجربيات و دانش طرح از طرف ساسول به ايران منتقل نمي‌شد.
وجود نيروهاي جوان باعث شد که ايشان مستندات فني پروژه را به خوبي فرا گيرند و اين امر در زمان راه‌اندازي و سپس تعمير و نگهداري کمک زيادي به طرح نمود.
آريا ساسول با جذب نيروي جوان ريسک بروز خطا به دليل کم تجربي ايشان را به جان خريد. با مسئولان و مديران جوان خود اجازه بروز خطا را داد تا خود را باور کنند. اين امر باعث شد فرهنگ انتقال دانش از طرف غير بومي به نيروهاي بومي و از نيروهاي پر تجربه به نيروها کم تجربه نهادينه شود. نيروهاي جوان مورد پشتيباني ديگر افراد باتجربه‌تر قرار گرفتند.
پيشنهادها:
در تدوين راهبرد جذب نيرو بايد نگاهي هم به راهبردهاي کلي‌تر سازمان داشت. اهميت دادن به تجربه شايد مانع بروز خطا در طرح شود، ولي در دراز مدت، وجود نيروهاي جوان، امکان آموزش دادن سيستم‌هاي جديد، بالا رفتن انگيزه‌هاي پيشرفت و بهبود و امکان انتقال دانش را بسيار افزايش داده و سازمان تا زمان نسبتاً طولاني‌تري پس از آموزش دادن نيروهاي جوان خود مي‌تواند به حضور ايشان تکيه کند.

۴ (۸۰%) ۱ راي

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد


مطالب زیر نیز می تواند برایتان جالب باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان