رهبري ذي‌نفع مدار در مشارکتاين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان