رهبري ذي‌نفع مدار در مشارکت


به اين آموخته امتياز دهيد

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان