سيستم انگيزه‌سازي در نيروي انساني


چکيده: در مباحث نيروي انساني، ايجاد انگيزه کاري تأثير بسيار زيادي در راندمان کاري، اثربخشي سيستم‌هاي کيفي و مديريتي، و نگه‌داشتن نيروي کار آموزش ديده دارد. پارامتر توانمندي نيروي انساني در دنبال کردن اهداف سازماني و راهبردهاي مجموعه بسيار پر رنگ بوده و وجود سيستمي براي ايجاد انگيزه در پرسنل ابزار قدرتمندي در مديريت نيروي انساني است. درس‌هاي آموخته شده: در مشارکت آريا ساسول يک سيستم مديريت کارايي ايجاد شده است. در اين سيستم بين تمام پرسنل و سازمان در هر سال موافقت‌نامه‌اي در تعريف کارايي بر اساس راهبردهاي سال تدوين مي‌شود. بدين ترتيب پرسنل مجموعه مي‌دانند که چگونه کارايي خود را افزايش دهند و اينکه استراتژي‌هاي راهبردي سازمان در آن سال چه محورهايي دارد که مي‌بايست بر آنها تمرکز نمود. بر اساس فعاليت‌هاي تفويض شده و انجام شده توسط پرسنل که در سيستم برنامه ريزي جامع منابع بنگاه ثبت مي‌گردد کارايي پرسنل محاسبه و به ايشان ابلاغ مي‌گردد. بر اساس کارايي محاسبه شده امتياز و افزايش حقوقي در هر سال براي ايشان در نظر گرفته مي‌شود. قالب اصلي اين سيستم توسط شرکت ساسول وارد مشارکت گرديده است. مشارکت سعي کرده است که ارزش‌هاي سازماني خود را در تعريف کارايي پرسنل دخيل کند. به عنوان مثال مبحث ايمني، بهداشت و محيط زيست و البته کيفيت که از ارزش‌هاي سازمان است در تعريف کارايي و سنجش آن وارد شده است. با اين تفکر پرسنل خود را متعهد به پيگيري راهبردهاي سازمان مي‌دانند. به عبارت ديگر سعي نموده‌ايم ارزش‌هاي سازماني و استراتژي‌ها را به صورت آيتم‌هاي سيستم اندازه گيري عملکرد فردي که مبناي پرداخت دستمزد است، ترجمه گردد. پيشنهادها: برجسته‌ترين موضوع در تعريف سيستم انگيزش پرسنل، تعريف راهبردهاي سازمان و هم‌راستا کردن تعريف کارايي با راهبردهاي تعريف شده است. اين هم‌راستايي شرط لازم اثربخشي سيستم انگيزشي سازمان است. ارزش‌هاي سازماني و سياست‌ها بايد با دقت بسيار زياد در سيستم اندازه گيري عملکرد فردي گنجانده شوند تا ضامن اجرايي محکمي براي آن باشد.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان