شرايط مذاکره کننده براي فروش نفت خام


طرف مذاکره کننده بايستي آگاهي کامل از وضعيت بازار داشته واز تغييرات لحظه به لحظه بازار مطلع باشد.

از کيفيت نفت خام توليدي توسط ساير کشورها مطلع باشد و بداند که کيفيت نفت توليدي ايران در مقايسه با ساير کشورها چگونه است. بازارياب بايد برخورد بسيار مناسب وخوب داشته و از روابط عمومي بالايي برخوردار باشد.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان