ضرورت آشنايي با مقررات گمرکي ساير کشورها براي فروش نفت


مقررات گمرکي کشتي هايي که بايد اجاره وبه روتردام فرستاده شوند بايد در نظر گرفته شود .  طبق مقررات کشور مورد معامله ، کشتي بايد ساخت سال دو هزار به بعد باشد و کشتيهاي قديمي تر به دليل آلودگي محيط زيست نمي توانند وارد آبهاي بين المللي شوند ، و يا کشتي  هايي که امزوزه ساخته مي شوند بايد دو جداره باشند .

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان