فاکتورهاي موثر در مديريت نيروي انساني


چکيده:
اجراي موفق يک طرح علاوه بر مباحث راهبردي و مديريتي دست آخر نيازمند نيروي انساني و سيستم‌هايي است که توسط ايشان به اجرا در مي‌آيد. در اکثر سازمان‌ها مديريت نيروي انساني يکي از ارکان کليدي سازمان جهت تداوم فعاليت، رشد سازماني، افزايش راندمان کاري و حفظ دانش اندوخته سازمان است.
وجود يک مشارکت بين‌المللي مساله مديريت نيروي انساني را به پيچيدگي‌هاي جديدي مواجه مي‌سازد. اختلافات فرهنگي، هزينه‌هاي بالاسري، انتظارات متفاوت نيروي انساني هر يک از دو سوي مشارکت، فرهنگ قالب سازماني و غيره از مواردي است که در يک مشارکت بين‌المللي بايد تحت مديريت واحد نيروي انساني قرار گيرد. اين مقاله مواردي از تجربيات مربوط به پيچيدگي‌هاي مديريت نيروي انساني يک مشارکت بين‌المللي پرداخته است.
ذي‌نفعان:
نيروي انساني
مرحله از چرخه عمر:
کنترل
درس‌هاي آموخته شده:
براي دستيابي به راندمان کاري مناسب لازم است که مشارکت يک سيستم يکسان مديريت نيروي انساني فارغ از مليت افراد طراحي و پياده‌سازي گردد. بالطبع در چنين سيستمي روش محاسبه حقوق و دستمزد، در اختيار گذاردن امکانات، تدوين شاخص‌هاي اثربخشي و غيره براي نيروهاي انساني هر دو يا چند مليت موجود در مشارکت يکسان خواهد بود.
در يک مشارکت بين‌المللي بايد اختلافات فرهنگي و ريسک‌ها گره‌هاي احتمالي را پيش‌بيني نمود و براي به حداقل رساندن آن برنامه‌ريزي کرد. در اين خصوص روابط عمومي سازمان مي‌تواند نقش مهمي در تبديل اين تفاوت‌هاي فرهنگي به فرصت‌هاي نزديکي دو فرهنگ ايفا نمايد.
فعاليت در يک مشارکت بين‌المللي فرصتي مناسب براي پرسنل خواهد بود که مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي خود را افزايش دهند. تجربه مديران طرح‌هاي مشارکت بين‌المللي نشان مي‌دهد که افرادي که در چنين محيطي تجربه کاري مي‌اندوزند نسبت به ديگران مهارت‌ها و ظرفيت‌هاي کاري بالاتري دارند. اين امر مي‌تواند به عنوان انگيزه‌اي براي نيروي انساني طرح‌هاي مشارکتي عنوان گردد.
اين ريسک وجود دارد که نيروي انساني فعال در طرح‌هاي مشارکتي دچار جناح‌بندي‌ها و تعصبات ملي گردند. مديريت نيروي انساني مي‌تواند با نحوه توزيع نيروي انساني در نمودار سازماني امکان اين ريسک را به حداقل رساند.
پيشنهادها:
گذر از تفکر سازماني بومي به تفکر سازماني متکي بر استانداردهاي بين‌المللي مرحله حساسي است که بخصوص در مشارکت‌هاي بين‌المللي ايران بايد مديريت شود. اين امر مستلزم آموزش، برنامه‌ريزي و ايجاد فرهنگ قالب سازماني متناسب با استانداردهاي يک مشارکت بين‌المللي است

۵ (۱۰۰%) ۱ راي

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان