فروش نفت به صورت تک محموله وراهکاري براي مقابله با تحريم


در گذشته ۸۰تا ۹۰درصد قراردادهاي فروش نفت به صورت بلند مدت و۱۰% به صورت تک محموله اي بود.البته گاهي اين نسبت متغير بود مثلاً۶۰% قراردادTerm  و ۳۵%محمولات اثبات بود و بايد در بازار براي محمولات اثبات بازاريابي مي شد. بازاريابي محمولات تک محموله مشکلاتي را به همراه داشت، اما تجربه خوبي براي شرکت نفت محسوب بود. به طوري که حتي در صورت افزايش تحريم با استفاده از اين تجارب مي توان از اين بهران ها گذشت. به عنوان مثال اگر مقداري نفت بدون مشتري موجود باشد مي توان به تمام مشترياني که به صورت ترم با آنها در ارتباط هستيم مراجعه و اعلام کنيم که در صورت نياز به محموله اضافي مي توانيم در اختيارشان قرار دهيم.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان