فعاليتهايي که به موازات مطالعات مفهومي و مهندسي پايه صورت مي پذيرد


به موازات مطالعات مفهومي و شروع مهندسي پايه، بحث تعيين مکان احداث تأسيسات و اقدام براي تسهيل اراضي را داريم. همچنين مطالعات خسارات زيست محيطي (EIA) انجام مي گيرد که کار خيلي مهمي است و بعد از اين که اين گزارش تهيه شد بايد مجوز اجراي طرح را از سازمان حفاظت محيط زيست بگيريم. به موازات اين بحث، انجام هماهنگي لازم با سازمانهاي دولتي وجود دارد، براي تأمين امکانات زير بنايي طرح به آب، برق، تلفن و حمل و نقل جاده اي و هوايي و دريايي نياز داريم. همزمان با مهندسي پايه، کار نقشه برداري را انجام مي دهيم. محل احداث تأسيسات طرح، کريدورهاي خط و خطوط لوله هاي انتقال گاز و پروفيلهاي طولي و عرضي مشخص مي شود که مربوط به نقشه برداري مي شود.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان