لزوم ارتباط بخش بازاريابي با واحد عمليات براي انعقادقراردادهاي فروش نفت


عقد قرارداد به عهده واحد بازاريابي است و عمل به مفاد قرارداد، بر عهده واحد عمليات. اگر تعارضي بين قرارداد منعقد شده با بخش عمليات وجود داشته باشد، به واحد بازاريابي منتقل ميشود که در صورت امکان آن را اصلاح کند و در غير اين صورت اين مورد را در قرارداد بعدي مد نظر داشته باشد.

به عنوان مثال اگر در تحويل محموله نفتي ظرف ۲۴ساعت،۱۲ساعت تاخير داشته باشيم، هزينه اضافي بابت تاخير بايد به مشتري پرداخت کنيم. لذا معمولا در هنگام انعقاد قرارداد فردي از بخش عمليات نيز براي هماهنگي وجود دارد تا اين مشکلات بوجود نيايد.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان