مديريت منابع انساني


شرح آموخته

  1. عدم امکان انتخاب پرسنل با توجه به نياز بخش هاي مختلف و تسويه ننمودن تيم پروژه از افراد ناکارآمد و يا افراد داراي تأثير منفي هم در بخش کارفرمايي و هم در بخش هاي پيمانکاري باعث عدم حصول به کارآيي مورد نظر در برخي بخش ها گرديد.
  2. وجود نيروهاي متخصص و با انگيزه با روحيه کار جمعي تأثير بسزايي در ارتقاء کيفيت کارها مي گردد. لازم است که حتي الامکان و در اولين فرصت تيم ها از افراد ناکارآمد و يا افراد داراي تأثير منفي تسويه گردد.
  3. مشکلات مربوط به تحريم و تاخيرات ناشي از آن در مراحل طراحي و خريد موجب گرديد برنامه ريزي دقيقي براي منابع انساني پروژه انجام نشود، بنابراين گاهي بدليل حجم زياد کار و تاکيد کارفرما جهت سرعت انجام کار نفر ساعت در مقاطعي افزايش و بلافاصله کاهش يافته است

پيشنهادات و نتيجه گيري

  1. ناهماهنگي در ارائه اطلاعات نيروي انساني پيمانکار به کارفرما و در نتيجه مشکلات تردد اين افراد باعث تأخير در پروژه و همچنين فعاليت هاي انرژي بر در راستاي حل و فصل اين مسايل مي گردد.
  2. بهتر است ذينفعان پروژه بپذيرند هميشه با افزايش نيروي انساني کاهش زمان امکان پذير نمي باشد و تبعات اينگونه تصميم گيريها و برنامه ريزيها در پروژه جبران ناپذير مي باشد.
۴ (۸۰%) ۵ راي
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان