مشکلات ناشي از کارفرما و PMC از جمله عوامل تاخير در فاز مهندسي و پروژه


شرح آموخته

در طرح توسعه پالايشگاه شازند مشکلات ناشي از کارفرما و pmc به شکل زير باعث تاخير پروژه شده اند:
مشکلات ناشي از کارفرما و PMC
۱-عدم انتخاب PMCاز ابتداي طرح (حدوداً PMC يک سال پس از نافذ شدن قرارداد شروع به کار نمود)
۲-ساختار ناکافي PMC (اين نقيصه حتماً بايستي در طرح هاي ديگر برطرف گرديده و ساختار کافي متناسب با حجم طرح براي PMC در نظر گرفته شود)
۳-نبود نيروي متخصص کافي در PMC
۴-عدم تفيض اختيارات کافي و لازم به PMC (عمدتاًبه خاطر فرهنگ کارفرمايي، کافي نبودن ساختار PMC وعدم حضور متخصص کافي در ابوابجمعي PMC)
۵-برخي مشکلات ناشي از پرداخت ها از طرف کارفرما
۶-کمبود متخصصين ناظر کارفرما(باتوجه به ناکافي بودن ساختار PMC)
۷-طرح توسعه پالايشگاه امام خميني شازند از معدود طرح هايي است که بهره بردار و کار فرما ارتباط بسيار خوبي با هم داشته و بهره بردار نهايت همکاري را با طرح داشته است. علي رغم اينها بعضاً تأخيراتي در ارائه مدارک ويا اظهار نظرها از طرف بهره بردار به عمل مي آمد.
۸-اصرار بي مورد نفرات فني کارفرما در برخي اظهار نظر هاي سليقه اي.

۳٫۵ (۷۰%) ۸ راي
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان