چالش هاي موجود در قرارداد


چالش هاي موجود در قرارداد :

نداشتن بخش انعقاد قرارداد

عدم هماهنگي بين بخش قراداد و بخش  حقوقي

سفت و سخت بودن با پيمانکاران ، که حاصل آن امضا زدن از روي استيصال است که گاهاً حتي باعث ورشکستگي پيمانکاران مي شود . اين امر تبديل به يکي از مهمترين مسائل روز گشته و مي توان گفت اين موضوع به يک کاما يا يک وابسته است .

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان