کاربردي کردن علوم در صنعت نفت


مهندسي در دانشگاه صرفاً علمي نيست و مهندس در آخرين شاخه ي علمي حضور ندارد و پشت سر دانشمند فيزيک يا دانشمند شيمي حرکت مي کند و حداکير مي تواند علم را کاربردي کند.

در صنعت نفت فقط مي توانيم در رشته هاي ويژه اي فکر کاربردي کردن علم باشيم و حداکثر در مهندسي شيمي فرضاً، شيمي پروسز کشف جديدي علمي بشود.

کاربردي کردن کار در حدود پژوهشکده ي شرکت نفت مي باشد. در حقيقت مهندس ها بايد از محتويات موجود به نحو احسن استفاده کنند. مثلاً يک مهندس مکانيک مي تواند در کارخانه ي خودروسازي ابداع گر طرحي باشد ولي چنين ابداعاتي در صنعت نفت استفاده نمي شود و نفعي نخواهد داشت.

به اين آموخته امتياز دهيد

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشددر مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان