ارسال تجارب و آموخته هاي پروژه


منظور از آموخته در پروژه، تجربه مثبت يا منفي يا معرفي نوعي ريسک در پروژه است که در محيط واقعي پروژه حاصل شده است و مستند نمودن آن از تکرار اشتباهات و دوباره کاري ها در موقعيت هاي مشابه جلوگيري مي کند و کاهش زمان، هزينه و ارتقاي کيفيت پروژه را در پي دارد. اين آموخته ها بايد واجد ويژگيهاي زير باشند:

  • قابل توجه باشند؛ يعني بر عمليات هاي اجرايي پروژه تاثيري واقعي داشته باشند.
  • غني و موثر باشد؛ يعني بيشترين تاثير را بر کارايي پروژه هاي آينده داشته باشد.
  • کاربردي باشند؛ يعني يک طرح، فرايند يا تصميم خاص را شناسايي کند که احتمال وقوع شکست يا رويداد ناگوار را کاهش داده يا حذف مي کند و نتايج مثبت را تقويت مي سازد.
  • قابل درک باشند؛ زبان، معنا، اصطلاحات و تعاريف توسط خوانندگان قابل درک باشد.
  • يکپارچه باشند؛ هدفِ يكپارچه‌سازي اين است كه آموخته ها تركيب، هم افزا هماهنگ و استاندارد شده باشند. در واقع، يكپارچه‌سازي به‌منظورِ مؤثرتر نمودن آموخته ها انجام مي پذيرد.
  • معتبر، واقعي و دقيق باشند و فارغ از هر نوع اغراق و بزرگ نمائي تدوين شوند.
  • اخلاقي، صادقانه و قانوني باشند و بر اساس بهترين نمونه‌هاي دانش شکل گرفته‌ باشند.


نگارنده آموخته:" . $this_sec_data . "
"; $description = trim($description); } else { } if (isset ($_POST['writeremail'])) { $this_sec_data = $_POST['writeremail'] ; $this_sec_data = htmlspecialchars($this_sec_data, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $description = $description . "آدرس ايميل:" . $this_sec_data . "
"; $description = trim($description); } else { } if (isset ($_POST['lessondate'])) { $this_sec_data = $_POST['lessondate'] ; $this_sec_data = htmlspecialchars($this_sec_data, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $description = $description . "سال وقوع آموخته: " . $this_sec_data . "
"; $description = trim($description); } else { } if (isset ($_POST['lessondescription'])) { $this_sec_data = $_POST['lessondescription'] ; $this_sec_data = htmlspecialchars($this_sec_data, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $description = $description . "
شرح آموخته
" . $this_sec_data; $description = trim($description); } else { } if (isset ($_POST['offerdescription'])) { $this_sec_data = $_POST['offerdescription'] ; $this_sec_data = htmlspecialchars($this_sec_data, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $description = $description . "

پيشنهادات و نتيجه گيري
" . $this_sec_data; $description = trim($description); } else { } $tags = $_POST['post_tags']; $tags = trim($tags); $thecategories = $_POST['cat'] ; if ( $title !="" && $description != "") { // Add the content of the form to $post as an array $title = htmlspecialchars($title, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); //$description = htmlspecialchars($description, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); //$thecategories = htmlspecialchars($thecategories, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); $tags = htmlspecialchars($tags, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); //$title = str_replace ("<","<",$title); //$title = str_replace (">",">",$title); //$title = str_replace ("&","&",$title); //$description = str_replace ("<","<",$description); //$description = str_replace (">",">",$description); //$description = str_replace ("&","&",$description); //$thecategories = str_replace ("<","<",$thecategories); //$thecategories = str_replace (">",">",$thecategories); //$thecategories = str_replace ("&","&",$thecategories); //$tags = str_replace ("<","<",$tags); //$tags = str_replace (">",">",$tags); //$tags = str_replace ("&","&",$tags); $post = array( 'post_title' => $title, 'post_content' => $description, 'wp_set_post_terms' => $thecategories, 'post_category' => $thecategories, // Usable for custom taxonomies too 'tags_input' => $tags, 'post_status' => 'draft', // Choose: publish, preview, future, etc. 'post_type' => $_POST['post_type'], // Use a custom post type if you want to 'post_author' => 5 //userid created for guests only and have to change ); $mypostid = wp_insert_post($post); // Pass the value of $post to WordPress the insert function // http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_insert_post wp_set_post_terms( $mypostid, $thecategories,'category' ); $successful_post_done = 2; $success_page_location = "success-post" ; wp_redirect($success_page_location, 307); exit; } else { } } // end IF // Do the wp_insert_post action to insert it //do_action('wp_insert_post', 'wp_insert_post'); ?>*


*

**

سازمان هاي حامي و پشتيبان