شرح آموخته عدم امکان انتخاب پرسنل با توجه به نیاز بخش های مختلف و تسویه ننمودن تیم پروژه از افراد ناکارآمد و یا افراد دارای تأثیر منفی هم در بخش کارفرمایی و هم در بخش های پیمانکاری باعث عدم حصول به کارآیی مورد نظر در برخی بخش ها گردید. وجود نیروهای متخصص و با انگیزه […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان