اهميت تقسيم پروژه به زير پروژه و تهيه برنامه زمان بندي اجراي طرح


پس از مطالعات مفهومي، بايد هر طرح را به زير پروژه تقسيم نمائيد، سپس آنها را شناسايي کنيد، در اينجا است که برنامه زمان بندي اجراي طرح را مي توان تهيه کرد. برنامه زمانبندي سطح يک، شامل فعاليت مادر و سطح دو، شامل فعاليت فرزند است و حداقل اين حسن را دارد که به زمان دست پيدا مي کنيد و نتيجه اين کار اين است که در مدت زمان طرح، مسير بحراني به دست مي آيد. به نوعي WBS  کلي پروژه (نمودار ساختار شکست) به طور کامل در مي آيد. به عنوان مثال در طرح کيش، تسهيل اراضي فعاليت پدر است ولي فعاليت فرزند، کيش و ساحل گرزه است. و بچه هاي آن، فعاليت هاي مربوط به گرزه است که شامل ده تا دوازده رديف است. در فعاليت اصولي مدير طرح ريز شدن تا سطح ۲ کفايت مي کند ولي براي پيشرفت کار بايد تا سطح سوم ريز شويم.

در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان