بزرگترين معضل مديريت پروزه هاي پتروشيمي ايران


چکيده
مشکل بزرگ نظام مديريت ما که تنها به حوزه مديريت پروژه منحصر نمي‌شود‌ـ‌ بي‌بهره ‌بودن از رويکرد سيستماتيک در پيشبرد فعاليت‌هاست. بهره‌گيري از اين رويکرد، توجه بيش‌تري را به آموزش معطوف مي‌کند؛ گو اين‌که به اين مقوله‌ در شرايط کنوني چندان توجه نمي‌شود. در کشورهاي پيشرفته به همه مسائل با رويکرد سيستماتيک و تخصصي نگريسته مي‌شود. چنين رويکردي باعث مي‌شود که همه در قالب يک سيستم مشترک و با روش‌هاي مشخصي کار را انجام ‌دهند و در نتيجه، به نتايج يکسان نيز دست يابند. گفتني است که در بريتانيا دانشکده‌اي اختصاصي، کارشناسان امور مرتبط با لوله‌کشي و آب و فاضلاب پرورش مي‌دهد. . پرورش چنين متخصصي نيازمند سيستم، الگو و استانداردهاي ويژه‌اي است که البته در کشورهاي پيشرفته تدوين شده است. در مقابل، در کشور ما چنين سيستم‌ها و استانداردهايي يافت نمي‌شود يا شمارشان بسيار اندک است. به همين دليل است که ابتدا لوله‌کشي مي‌کنيم و پس از احداث آن، به فکر احداث فاضلاب مي‌افتيم. دانش مديريت پروژه در ايران بيش از آن‌که تخصصي باشد، تجربي است. علت اين موضوع آن است که مرکزي براي آموزش تخصصي مديريت پروژه برپا نشده است. دانش موجود نيز متکي برتجربيات شخصي است. شرکت ملي صنايع پتروشيمي با اتکا بر تجربه و توانايي کساني که در پروژه‌‌هاي پيشين جذب شده‌اند و تجربه اندوخته‌اند، پروژه‌‌هاي جديد خود را اجرا مي‌کند. با اين همه، مسئله اصلي اين است که تا چه ميزان بايد از اين‌ متخصصان بهره برد.

آموخته¬ها
بهره بردن از رويکرد سيستماتيک در پيشبرد پروژه ها و دانش تخصصي مديريت پروزه باعث کاهش قابل توجه معضلات مديريت پروزه هاي پتروشيمي در ايران مي گردد.
پيشنهادها
• ايجاد مرکز تخصصي براي آموزش شيوه اجراي پروزه ها
• دعوت از مديران اجرايي پروزه ها براي آموزش تجربيات و اصول کار به ديگران
• استفاده از دانش روز مديريت پروزه در راهبرد پروژه هاي پتروشيمي

۵ (۱۰۰%) ۱ راي
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان