خطا در انتخاب محل ساخت آزمايشگاه


در پروژه مورد نظر، آزمايشگاه در فضايي  طراحي شده که به هيچ وجه مناسب اينکار نبوده. زيرا آلودگي هواي  محل مذکور (در حين کار ) بر روي نتايج آزمايش ها تاثير گذار خواهد بود.

علاوه بر آن، تعدا زيادي لوله و داکت هوا و Cable Tray از بالاي آن مي گذشت و طراح براي جدا سازي اين دو فضا سقف کاذب طراحي شده بود که با توجه به شرايط سايت و بالکن موجود در بالا و امکان نشتي از لوله ها يا از کف طبقه فوقاني (PUMP HOUSE)، طراحي سقف کاذب مردود شد و به جاي آن سقف دائم کار شد و برروي آن ايزوگام و شيب بندي گرديد و هزينه هاي زيادي را کارفرما متحمل گرديد.

ضمنا قصور پيمانکار اجرايي در تکميل پوشش ايزوگام نيز موجب آسيب ديدن پلاستر گچي و رنگ سقف دوم و نيز ايجاد خساراتي بر روي تجهيزات و ميزهاي آزمايشگاه گرديد.

به اين آموخته امتياز دهيد
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان