مديريت دانش


شرح آموخته

جمع بندي از مستندسازي پروژه ها در پيشنهادات ارائه شده است.

پيشنهادات و نتيجه گيري
در فرم درس آموخته هاي پروژه، لازم است تا موارد ذيل نيز اضافه گردد:
۱- فقط جنبه هاي مثبت ديده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفي درس آموخته ديده شود.
۲- بايد درس آموخته ها از چند ديدگاخ ديده مي شود.هم کارفرما و هم پيمانکار.
۳- اقدام پيشگيرانه-اصلاحي و يا بهبود در درس آموخته ها اضافه شود.

۳ (۶۰%) ۳ راي
در مورد این آموخته بحث کنيد

شرح نظر و بازخور

 

سازمان هاي حامي و پشتيبان