حوزه عمل PETROKM


حوزه عمل پترو کي ام به منظور مستندسازي آموخته هاي پروژه هاي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، چرخه حيات پروژه مي باشد. به عبارتي هر آموخته اي که از طرف هر يک از ذينفعان درگير در پروژه ( کارفرما،پيمانکار،مشاور،سازنده و …) در اين چرخه شکل مي گيرد مورد توجه پترو کي ام مي باشد. اين چرخه حيات را به بطور کلان به دو دسته مي توان تقسيم نمود: الف) چرخه حيات عمومي پروژه  ب) چرخه حيات اختصاصي پروژه

الف) چرخه حيات عمومي پروژه ها
بسياري از متخصصان بر اين باورند که پروژه ها داراي چهار فاز يا مرحله در چرخه ي حيات خود مي باشند.

 1. مرحله مفهومي يا آغاز پروژه
 2. مرحله برنامه ريزي يا تهيه برنامه هاي مختلف براي اجراي پروژه
 3. مرحله اجراي پروژه (دشوارترين مرحله پروژه)
 4. مرحله اختتام و بازنگري هاي پسا پروژه اي
ll-process

 

ب) چرخه حيات اختصاصي پروژه هاي صنايع نفت
صرفنظر از چرخه حيات عمومي پروژه ها، پروژه هاي صنعت نفت يک چرخه اختصاصي دارد. اختصاصي بودن اين چرخه به معني تناقض آن با چرخه حيات عمومي پروژه ها نيست بلکه اين چرخه در ذيل چرخه عمومي و با ذکر جزييات بيشتري تعريف شده است.

ll-process
 1. برامه ريزي راهبردي
 2. توجيه فني اقتصادي
 3. مناقصه و انتخاب پيمانکار
 4. ليسانس
 5. مهندسي پايه
 6. مهندسي تفصيلي
 7. تدارکات
 8. ساختمان و نصب
 9. پيش راه اندازي
 10. راه اندازي
 11. شروع به کار و عمليات

سازمان هاي حامي و پشتيبان