شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

شرح آموخته اگر چه این آموخته شاید ساده به نظر رسد اما بسیار مهم است. در بسیاری از شرکت ها که معنای برآورد هزینه در زمان مناقصه درک نشده مخصوصا پیمان های ساخت و فهرست بهایی که فعالیت ها در اول پروژه قبل از زمانبندی مشخص نشده اولین کسانی که باید از زمان تحویل زمین […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته به دلیل تأثیرات مستقیم سیاست های داخلی و بین المللی بر هزینه های پروژه، لازم است که ابتدا پیش بینی درستی از روند تحولات و تأثیرات آن بر پروژه داشت و ثانیاً برای شرایط دشوار و پیچیده از قبیل پیش بینی جهت تأمین منابع مورد نیاز را نمود. تأمین مالی به موقع پیمانکاران […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته از جمله چالش های پرویه NF3 لزوم تبدیل LC به LOI که علت آن شرایط بین المللی بود. کسری بودجه در فاز پایانی در مرحله پیش راه اندازی و راه اندازی ناشی از عدم حضور کارشناسان خارجی به دلیل شرایط تحریم بین المللی که پروژه ناچاراً از شرکت ها و نیروهای داخلی جهت […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته افزایش قیمت فلزات پایه بین سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به دلیل افزایش سرمایه گذاری در پروژه های نفتی سبب گردید سازندگان قیمت های ساخت کالا را افزایش دهند ‌(همانند Steel,Copper, Titanium ) این افزایش نرخ مشکلات عدیده ای را در پروژه سبب گردید

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته با توجه به ثابت شدن چگونگی برداشت از منبع Finance در ابتدای پروژه و علاقمندی کارفرما به پرداخت کمتر در زمان سفارش گذاری (برای مثال در پروژه %۵ NF3 در زمان سفارش گذاری و %۹۵ در زمان حمل کالا) موجب می گردد که بسیاری از سازندگان حاضر به همکاری نگردند و یا در […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته ۱- بودجه پیش بینی شده اولیه متناسب با فعالیت های تعریف شده اولیه بود. حذف برخی از فعالیت ها مانند حذف تعدادی از مخازن و جابجایی محل فلر باعث کاهش میزان واقعی هزینه های پیش بینی شده نسبت به هزینه واقعی آنها بود. ۲- هزینه مربوط به فاز پیش راه اندازی و راه […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان