شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

شرح آموخته طرح NF3 نیاز به licensor نداشت و اسناد و مدارک موجود در واحدهای NF3 مبنای طراحی واحد قرار گرفت. طراحی اصولی توسط یک شرکت اسپانیایی (TR) و به صورت ناقص (به دلیل وجود مشکلات پیمانی موجود بین ناموران و TR) انجام شد و نهایتاً ناموران نسبت به تکمیل مهندسی اصولی اقدام نمود. طراحی […]

پروژه های مجتمع های پتروشیمی، نظر به نیاز و ضرورت اتکا به دانش فنی خاص خود، لزوما اخذ لیسانس از دارندگان دانش فنی (Know how) را طلب می کنند، که عمدتا تحت عنوان know how & basic engineering از لیسانسورها اخذ و این اطلاعات مبنای فعالیتهای بعدی را تشکیل می دهد. در این مرحله متخصصین کارفرما […]

شرح آموخته طبق قرارداد با صاحبان لیسانس واحد های کاتالیستی که طراحی بنیادی این واحدها را انجام داده بودند می بایست تعدادی از مدارک اصلی طراحی تفصیلی جهت بررسی وتأیید به این شرکت ها ارسال میگردیدند. در مواردی صاحبان لیسانس نسبت به پاسخ به موقع به این مدارک ویا سؤالات متعدد دیگری که بخش مهندسی […]

چکیده در پروژه دوم شرکت پتروشیمی زاگرس، شرکت لورگی به همراه شرکت پیدک به عنوان مشاور مهندسی و تدارکات پروژه در نظر گرفته شد، شرکت لورگی با توجه به تجاربی که در پروژه اول پتروشیمی زاگرس به دست آورده بود، به منظور افزایش سرعت العمل کار و کاهش زمان پروژه از شیوه نوآورانه ای برای […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

مرحله اول شامل: مطالعات مفهومی، فنی، مالی و برآورد اولیه است. در این مرحله برنامه زمانبندی اولیه به دست می آید و گزارشات مطالعات مفهومی هم از آن بیرون می آید. مرحله دوم شامل Feed است که نمودار واحدها، انتخاب فرآیند و طراحی فرآیند را به دست می دهد که در واقع مهندسی پایه اینجا […]

سه فعالیت مهم در مدیریت طرح وجود دارد که از وظایف مدیریت طرح است و جایگاهشان در مراحل مختلف پروژه، موازی بقیه مراحل است. هم اکنون مطالعات hazop در ایران به وسیله خارجی ها انجام می شود چون مطالعات hazop تجربه خاصی است و مربوط به Trouble Shooting عملیات می شود. یعنی اشکال طراحی را […]

سازمان هاي حامي و پشتيبان