شرح آموخته وجود مناطق کوهستانی و صعب العبور در حوزه جغرافیایی طرح خط لوله موجب کندی فعالیت های اجرایی پروژه شده است .پیش بینی ان چالش می تواند بخشی از حوزه دانشی مدیریت ریسک باشد تا با شناسایی ریسک ها و اتخاذ اقدامات و پاسخ های مقتضی، اثر گذاری منفی انها بر زمان و هزینه […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته گستردگی جغرافیایی خط لوله اتیلن غرب و ظهور معارضین پروژه، منجر به بروز ادعای پیمانکاران مبنی بر اثرگذاری این امر بر اجرای پروژه و افزایش هزینه و تاخیر در پروزه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری لذا شناسایی به موقع معارضین می تواند از بروز ادعاهای پیمانکاران بکاهد، تحقق این امر از مجرای […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته گستردگی جغرافیایی خط لوله اتیلن غرب ایجاب می کند که از همان آغاز طرح، ذی نفعان مستقیم و غیرمستقیم پروژه شناسایی شوند تا حجم معارضین و زیاده خواهان احتمالی که به قیمت کارشناسی رضایت نمی دهند، به حداقل برسد. پیشنهادات و نتیجه گیری تحقق این امر ، مستلزم مدیریت مناسب حوزه های مدیریتی […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته جمع بندی از مستندسازی پروژه ها در پیشنهادات ارائه شده است. پیشنهادات و نتیجه گیری در فرم درس آموخته های پروژه، لازم است تا موارد ذیل نیز اضافه گردد: ۱- فقط جنبه های مثبت دیده نشود. هر دو جنبه مثبت و منفی درس آموخته دیده شود. ۲- باید درس آموخته ها از چند […]

شرح آموخته یکی از فعالیت های ضروری در مرحله امکانسنجی یک پروژه تحلیل حساسیت روی پارامترهای تاثیر گذار می باشد. در حال حاضر در یک پروژه که در سال ۸۶ شرو شده فعالیت می کنم و در زمان نوسانات ارزی اقدام به بررسی و تحلیل حسایست روی نرخ تسریع ارز نمودم. به نتایج جالبی رسیدم […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

شرح آموخته اگر چه این آموخته شاید ساده به نظر رسد اما بسیار مهم است. در بسیاری از شرکت ها که معنای برآورد هزینه در زمان مناقصه درک نشده مخصوصا پیمان های ساخت و فهرست بهایی که فعالیت ها در اول پروژه قبل از زمانبندی مشخص نشده اولین کسانی که باید از زمان تحویل زمین […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

حول سئوال های نمونه زیر تحقیق  انجام شد : ۱٫       دیدگاه فردی مدیر حقوقی در مورد دلایل ادعا و راه های پیش بینی ، جلوگیری یا کاهش آن ۲٫       بندهای قراردادی که می تواند بالقوه موجب ادعاهای آتی گردد ۳٫       موارد عمومی مورد نظر در شناسایی  دلایل ادعا و راه های پیش بینی ، جلوگیری […]

اين آموخته مربوط به حوزه های زیر می باشد

سازمان هاي حامي و پشتيبان