ارسال تجارب و آموخته هاي پروژه


منظور از آموخته در پروژه، تجربه مثبت يا منفي يا معرفي نوعي ريسک در پروژه است که در محيط واقعي پروژه حاصل شده است و مستند نمودن آن از تکرار اشتباهات و دوباره کاري ها در موقعيت هاي مشابه جلوگيري مي کند و کاهش زمان، هزينه و ارتقاي کيفيت پروژه را در پي دارد. اين آموخته ها بايد واجد ويژگيهاي زير باشند:

  • قابل توجه باشند؛ يعني بر عمليات هاي اجرايي پروژه تاثيري واقعي داشته باشند.
  • غني و موثر باشد؛ يعني بيشترين تاثير را بر کارايي پروژه هاي آينده داشته باشد.
  • کاربردي باشند؛ يعني يک طرح، فرايند يا تصميم خاص را شناسايي کند که احتمال وقوع شکست يا رويداد ناگوار را کاهش داده يا حذف مي کند و نتايج مثبت را تقويت مي سازد.
  • قابل درک باشند؛ زبان، معنا، اصطلاحات و تعاريف توسط خوانندگان قابل درک باشد.
  • يکپارچه باشند؛ هدفِ يكپارچه‌سازي اين است كه آموخته ها تركيب، هم افزا هماهنگ و استاندارد شده باشند. در واقع، يكپارچه‌سازي به‌منظورِ مؤثرتر نمودن آموخته ها انجام مي پذيرد.
  • معتبر، واقعي و دقيق باشند و فارغ از هر نوع اغراق و بزرگ نمائي تدوين شوند.
  • اخلاقي، صادقانه و قانوني باشند و بر اساس بهترين نمونه‌هاي دانش شکل گرفته‌ باشند.
*


*

**

سازمان هاي حامي و پشتيبان